( 5.0 امتیاز از 1 )
سه شنبه 08 اسفند 1396 18:21

اگر کسی نمی تواند ایستاده نماز بخواند و روی صندلی نماز می خواند، تکلیف نماز در موراد زیر چیست؟

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد طریقه خواندن نماز نشسته؟ ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع احکام دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :

سوال:

اگر کسی نمی تواند ایستاده نماز بخواند و روی صندلی نماز می خواند، تکلیف نماز در موراد زیر چیست؟

الف: ایا باید انگشت پا روی زمین باشد ؟

ب:‌ ایا باید غیر از انگشت پا بقیه اعضا سجود مثل سر زانو را طوری قرار بدهیم که روی یک مانع یا صندلی یا ...باشد ؟

ج: اگر فرد نتواند برای سجده خم شود ایا لازم است مهر را با دست روی پیشانی قرار بدهد (‌در این حال یک دست روی زمین نیست )؟

پاسخ:

آیت الله خامنه ای:
 الف: در صورت امکان بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.
ب: لازم نيست.
ج: در فرض سوال بايد با دست مهر را بالا بياورد و پيشاني را بر آن بگذارد.

آیت الله مکارم:
فردي که بر اثر ناتواني روي صندلي نماز مي خواند اگر مي تواند هنگام سجده روي ميز سجده کند، و لازم نيست شرايط ديگر سجده مانند گذاشتن نوک پا بر زمين را رعايت کند واگر نمي تواند بر ميز سجده کند مهر را بالا بياورد و سر را بر روي مهر بگذارد. چنين فردي اگر با کفش نماز بخواند باطل نيست ولي بهتر است آن را بيرون آورد. ضمنا اگر مي تواند قسمتي از نماز را ايستاده بخواند واجب است آن مقدار را بايستد و بقيه را بنشيند.

آیت الله شبیری:
الف وب -در صورتی که امکان داشته باشد و حرجی نباشد لازم است  انگشتان شست پا را به زمین برساند. 
ج-در صورتی که نمی تواند به مقداری خم شود که عرفا بگویند سجده کرد برای سجده با سر اشاره کند و خم شدن و گذاشتن مهر واجب نیست ولی اگر می تواند بدون مشقت زیاد به مقداری خم شود که عرفا بگویند سجده کرد ولی نمی تواند مهر را روی چیز بلندی بگذارد  با دست، مهر را به پیشانی برساند و در صورت امکان کف دست دیگر روی چیزی و انگشتان شست را روی زمین بگذارد.

آیت الله فاضل:
 الف:اگر کسی نمی تواند برای نماز بایستد و نمی تواند روی زمین بنشیند و به صورت متعارف سجده کند و روی صندلی می نشیند، چیزی بلند مثل میز و امثال آن مقابل خود بگذارد و مهر نماز را روی آن بگذارد، و روی آن سجده کند و در وقت سجده کردن باید کف دو دست را (اگر روی زمین ممکن نباشد) روی همان چیز بلندی که سجده می کند بگذارد و سر دو انگشت بزرگ پارا در صورت امکان باید به زمین قرار بدهد.
ب: سر انگشت بزرگ پاها و کف دو دست و پیشانی باید روی زمین باشد و اگر گذاشتن سر زانوها روی زمین ممکن نباشد، گذاشتن آن روی مانع و امثال آن واجب نیست و اگر بتواند به صورت متعارف سجده کند وگذاشتن سر زانوها به زمین ممکن باشد در این صورت باید سر زانوها نیز روی زمین باشد.
ج: اگر نمی تواند به صورت کامل برای سجده خم شود به مقداری که می تواند خم شود و مهر را روی چیزی بلند بگذارد و روی آن سجده کند و گذاشتن مهر روی پیشانی صحیح نیست.

مرکز نشر احکام