( 5.0 امتیاز از 2 )
پنجشنبه 10 اسفند 1396 08:21

پرسش: آیا از طریق قرآن مى توان امامت حضرت على بن ابى طالب علیه السلام را اثبات نمود؟ چه آیاتى بر این مسأله دلالت دارند؟ پاسخ: آیات مختلفى از قرآن مجید در مورد ولایت و امامت امیرمؤمنان مورد استناد واقع شده است. برخى از این آیات عبارتند از: 1- آیه تبلیغ و آیه اكمال كه در رابطه با قضیه غدیر خم نازل شده اند، 2- آیه ولایت، 3- آیه اولى الامر، 4- آیه صادقین، 5- آیه قربى . بالغ

این مطلب از سایت بهدونی، مطلبی در مورد آیات امامت ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع اعتقادات شیعه دنبال کنید.

به گزارش بهدونی :

قران

پرسش:

آیا از طریق قرآن مى توان امامت حضرت على بن ابى طالب علیه السلام را اثبات نمود؟ چه آیاتى بر این مسأله دلالت دارند؟

پاسخ:

آیات مختلفى از قرآن مجید در مورد ولایت و امامت امیرمؤمنان مورد استناد واقع شده است.

برخى از این آیات عبارتند از:

1- آیه تبلیغ و آیه اكمال كه در رابطه با قضیه غدیر خم نازل شده اند،

2- آیه ولایت،

3- آیه اولى الامر،

4- آیه صادقین،

5- آیه قربى .

بالغ بر ده ها آیه در شأن اهل بیت نازل گردیده كه به ضمیمه پاره اى مقدمات عقلى در رابطه با امامت آنان مورد استناد قرار مى گیرد. بررسى همه این آیات، چگونگى استناد به آنها، نیز اشكالات مخالفان و پاسخ آنها از حوصله این نوشتار خارج است.[1] از این رو به ناچار تعداد كمى از آیات را در پرسش هاى فرارو بررسى مى كنیم. پیش از بررسى آیات یاد شده باید توجه داشت كه فهم درست بسیارى از مطالب مطرح شده در قرآن بدون توجه به سیاق آیات، بستر تاریخى و شأن نزول آنها، پیوند محتوایى و تفسیركننده آیات قرآن با یكدیگر، روایات تفسیركننده، تحلیل ژرفكاوانه و موشكافانه عناصر و اجزاء داخلى آیات؛ انضمام پاره اى از مقدمات قطعى عقلى و به تعبیر دیگر بدون نظر داشت قرائن لفظى و غیرلفظى متصل و غیرمتصل امكان پذیر نیست. از طرف دیگر مسأله امامت اهل بیت و در رأس آنها امیرمؤمنان با ظرافت و دقت ویژه اى در قرآن مطرح شده است [2] از این رو بررسى این آیات نیازمند دقت و تأمل ویژه است.

 ............................................

[1]. جهت آگاهى بیشتر بنگرید:

الف. مكارم شیرازى، پیام قرآن، ج 9، ص- 177 398، تهران: دارالكتب الاسلامیه.

ب. علامه سید محمدحسین حسینى طهرانى، امام شناسى، ج 17- 1، مشهد: انتشارات علامه طباطبائى.

ج. عبداللَّه مسعودى، محسن اراكى، حوار فى الامامة، قم: مجمع جهانى اهل بیت، اول، 1386.

[2]. جهت آگاهى بیشتر رجوع كنید به پاسخ پرسش  15. (قرآن و نام امامان)

پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، دفتر چهارم(امام شناسى) ، دفتر ‏نشر معارف - قم، چاپ: دهم، 1389.‏ پرسش 9‏


پایگاه امام علی (ع)